sob.. kwi 13th, 2024
Zyski z inwestycji

Rynki finansowe oferują zróżnicowaną stopę zysku, wyrażaną gównie procentowo jako stosunek zysków do obrotu, rozumianego najczęściej jako przychody ze sprzedaży. Inaczej mówiąc jest to względna miara zyskowności inwestycji, która umożliwia porównywanie różnych. Jest to ważny wskaźnik dla każdego inwestora, który ma dylemat, na jakim rynku korzystniej jest kupować określone papiery wartościowe. Stopy zysku nie należy mylić ze stopą zwrotu, która stanowi procentową zmianę wartości inwestycji w określonym czasie, czyli jej wzrosty i spadki. Inwestorzy robią pewien błąd wykorzystując stopę zwrotu do porównań zyskowności rożnych inwestycji. Stopa zysku jest wyliczana przy pomocy skomplikowanych wzorów, w których uwzględnia się różne czynniki składowe, charakterystyczne dla konkretnych inwestycji, np. dywidendy w przypadku akcji. W praktyce stopy zwrotu odnoszą się do określonego odcinka czasu, dlatego mówimy o rocznych, miesięcznych czy dziennych stopach zwrotu. To także jest istotne, a niekiedy przeoczane, przy porównywaniu zyskowności inwestycji na różnych rynkach. Inwestor jest zainteresowany przede wszystkim oczekiwaną stopą zwrotu, czyli wartością jaką ona osiągnie według szacunków dokonywanych przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Istotne jest, żeby przewidywania te były racjonalne.

By admin

Dodaj komentarz