pt.. gru 1st, 2023
Stanowi cenę nabycia

Do ceny nabycia możemy zaliczyć składnik aktywów, który stanowi jego rzeczywistą cenę zakupu. Do niech możemy zaliczyć w przypadku importu obciążenia o charakterze publiczno prawnym, czyli zapłacone cło oraz podatek akcyzowy. Jeszcze zaliczyć możemy kwotę należną sprzedającemu wynikająca z dokumentów związanych z przeprowadzoną transakcją kupna. Nie uwzględnia ona odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Poza tym do ceny zakupu składają się koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania, wprowadzenia do obrotu. Często spotykają się tutaj koszty załadunku, transportu, składowania, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, opłatami notarialnymi, skarbowymi, montażu. Do ostatnich możemy wliczyć uzyskane rabaty, odzyski, upusty. Gdy ustalenie ceny nabycia nie jest możliwego takiej wyceny dokonuje się poprzez cenę sprzedaży takiego przedmiotu, czy podobnego. Na pewno dobrze jest prowadzić takie obliczenia z uwzględnieniem wszelkie kosztów. Sprawozdanie z roku obrotowego jest bardzo dobrym wykresem przedstawiającym sytuację naszej firmy pod względem finansowym. Po otrzymaniu takiej dokumentacji należy wykonać pewien plan dotyczący następnego roku. A może być on związany z zmniejszeniem pewnych wydatków, operacji gospodarczych.

By admin