sob.. kwi 13th, 2024
Sposoby zabezpieczania obligacji

Większość obligacji na rynku jest niezabezpieczona konkretnymi aktywami, gwarantującymi ich spłatę. Dzieje się tak dlatego, że znaczna część obligacji emitowana jest przez znane przedsiębiorstwa i instytucje, których sytuacja finansowa i stabilizacja na rynku nie budzą zastrzeżeń. Zabezpieczeniem jest więc renoma eminenta, nierzadko potwierdzona oceną agencji ratingowych. Jednak sporą część obligacji stanowią obligacje zabezpieczone. W praktyce występuje kilka rodzajów zabezpieczeń. Do najpopularniejszych należy majątek emitenta, w całości lub w części. Eminent, który nie wywiąże się ze zobowiązań, musi liczyć się z tym, że właściciele obligacji mogą sprzedać określoną część jego majątku, po to, by odzyskać należne im sumy. To zabezpieczenie nazywane jest hipotecznym. Można je podzielić dodatkowo na zabezpieczenie pierwszą lub drugą hipoteką. Zabezpieczający majątek zostaje wpisany do księgi wieczystej. Innym rodzajem zabezpieczenia jest gwarancja innego podmiotu, np. banku. Bierze on na siebie odpowiedzialność za spłatę zobowiązań we przypadku, gdy emitent nie będzie mógł jej dokonać. Najwyższej gwarancji może udzielić w tym przypadku skarb państwa. Kolejnym sposobem zabezpieczenia jest zabezpieczenie przy pomocy innych papierów wartościowych.

By admin

Dodaj komentarz