wt.. mar 5th, 2024
Ryzyko związane z obligacjami korporacyjnymi

Generalnie rzecz biorąc, ryzyko utraty części środków przez inwestora jest większe w przypadku wykupu akcji danej firmy niż jej obligacji. Niestety nie oznacza to, że niebezpieczeństwo w ogóle się nie pojawia. Również na rynku obligacji może dochodzić do powstawania baniek spekulacyjnych. W przypadku ich pęknięcia, na straty zostają narażeni emitenci, a tym samym także obligatariusze. Ocena ryzyka związanego z wykupem obligacji danej firmy powinna uwzględniać kilka czynników. Warto sprawdzić, czy obligacje są w jakiś sposób zabezpieczone. Zawsze jest tak, że dana firma odpowiada swoim majątkiem za obligacje, które wyemitowała, jego wartość może jednak się skurczyć. W wypadku bankructwa danej firmy obligatariusze tracą zainwestowany w nią majątek. Stanie się tak w przypadku, gdy majątek pozostały po podziale między wierzycieli, którzy mają pierwszeństwo przed obligatariuszami, nie wystarczy na pokrycie roszczeń wszystkich właścicieli obligacji. Przed takim rozwojem sytuacji chronią obligatariuszy zabezpieczenia, takie jak np. hipoteka na nieruchomości, zastaw, poręczenie lub gwarancja. W przypadku gdy właścicieli obligacji jest więcej niż 15, emitent może zawrzeć z bankiem umowę o reprezentację obligatariuszy. Bank jest wtedy zobowiązany do kontrolowania sytuacji firmy i powiadamiania o niej właścicieli obligacji.

By admin

Dodaj komentarz