sob.. kwi 13th, 2024

Składniki aktywów posiadają swoje miejsce w bilansie danego podmiotu gospodarczego. Trzeba zaznaczyć, że są one szeregowane według kryterium wzrastającej płynności. Dotyczy to czasu, jaki jest potrzebny, aby jednostka zapewniła określony składnik aktywów zamienić na środki pieniężne. Listę aktywów otwierają wartości niematerialne i prawne, środki trwałe. W ich przypadku zbycie wymaga odpowiedniej ilości czasu. Takim kryterium, które decyduje o kolejności prezentacji składników pasywów w bilansie jest wzrastający stopień wymagalności. Do najmniej wymagalnego składnika możemy zaliczyć kapitał podstawowy. Jest on powierzany jednostce przez właścicieli bez ograniczeń czasowych. Jednak wysoki stopień wymagalności posiadają zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych, pożyczek, wobec dostawców, z tytułu podatków, wynagrodzeń. Dokładnie widać, w jaki sposób takie pasywa odgrywają rolę w całym bilansie finansowym. W całej strukturze także aktywa pełnią istotną rolę, która jest następnie badana w okresie bilansowym. Działań na rynku jest bardzo wiele, które są w stanie zapewnić nam zysk. Do bardzo pewnych możemy zaliczyć działania na rynku marketingowym. Jednak, aby przebić się wśród konkurencji, nasza reklama musi przedstawiać się na bardzo wysokim poziomie, dotyczy to także jej pozycjonowania.

By admin