wt.. mar 5th, 2024
Ogólna konstrukcja bilansu

W bilansie możemy zauważyć wykaz stanu aktywów i pasywów, które są przygotowane na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy. W momencie sporządzenia bilansu śródrocznego zamieszcza się dane dotyczące aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego ten dzień bilansowy. Takie wartości powinny być zgodne z ewidencją księgową okresowo weryfikowaną poprzez inwentaryzację. Jest on tworzony w oparciu o zasadę równowagi bilansowej. To ona ukazuje nam, że suma bilansowa aktywów i pasywów powinna być taka sama. Ma to na celu prowadzenie dalszej oceny prowadzonej działalności gospodarczej. Przecież przy pomocy takiego bilansu finansowego jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy firma osiągnęła zysk, czy stratę z prowadzonej działalności w danym okresie rozliczeniowym. Poza tym w ten sposób prowadzi się do oceny pewnych zjawisk finansowych, inwestycji rynkowych, na które się zdecydowaliśmy w tym okresie. To ma na celu ustalenie nowych możliwości działania danego podmiotu gospodarczego na rynku finansowym. Do jednej z nich wlicza się także inwestycje marketingowe. Poziom takich inwestycji reklamowych jest bardzo rozbudowany. Będziemy mogli wybrać takie formy reklam online, które przedstawiają się na wysokiej pozycji. A tak na pewno jesteśmy w stanie powiedzieć o adwords.

By admin