Archive for the ‘od zera do biznesmena’ Category

Układ bilansu Polska

Układ bilansu Polska

W naszym kraju występuje odpowiedni rodzaj sporządzania bilansu. Trzeba przyznać, ze jest on regulowany odpowiednimi przepisami ustawy rachunkowości. Zawiera odpowiednie dane, które umożliwiają odpowiednie stwierdzenia. Czyli odpowiada nam, czy jednostka gospodarcza zapewniła sobie zysk, czy stratę, jaka jest pozycja finansowa jednostki gospodarczej, w jakim stopniu do kapitałów własnych pozostaje zrealizowany zysk, jaka jest wartość. Poza […]

Wewnętrzna budowa bilansu

Wewnętrzna budowa bilansu

Bilans finansowy powinien być prowadzony przez każdy podmiot gospodarczy. Dzięki temu jest on w stanie prowadzić badania dotyczące oceny aktywów, jak i pasów. Są one związane z wszelkimi operacjami, inwestycjami finansowymi, do których dochodzi podczas prowadzenia takiej działalności gospodarczej. Trzeba zaznaczyć, że wewnętrzna budowa bilansu jest zróżnicowana. Dlatego na zachodzie spotykamy się także z bilansem […]

Bilans jest dokumentem

Bilans jest dokumentem

To bilansu cechuje się rzetelnością, jak i jasnością prezentacji sytuacji majątkowej jednostki, jak i wiarygodność dostarczanych informacji. Sama budowa bilansu finansowego jest określona ustawowo. Taki prawidłowo wykonany bilans powinien zawierać określenie dnia, na który jednostka sporządza bilans, czyli dzień bilansowy oraz dane identyfikacyjne jednostki sporządzającej bilans. Poza tym zawiera on wyszczególnienie nazw, wartości poszczególnych aktywów […]

Wycena aktywów pasywów

Wycena aktywów pasywów

Także w przypadku aktywów występują poszczególni składników, jak i pasów. Dochodzi do ich wyceny, poprzez stosowanie rzeczywiście poniesionych na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. To powoduje, ze w wyniku finansowym uwzględnia się wyłącznie niewątpliwe przychody operacyjne i zysku nadzwyczajne, wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne, zmniejszenia wartości użytkowej, handlowej składników aktywów, […]

Ogólna konstrukcja bilansu

Ogólna konstrukcja bilansu

W bilansie możemy zauważyć wykaz stanu aktywów i pasywów, które są przygotowane na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy. W momencie sporządzenia bilansu śródrocznego zamieszcza się dane dotyczące aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego ten dzień bilansowy. Takie wartości powinny być zgodne z ewidencją księgową okresowo weryfikowaną poprzez […]

Nie kosztem wytworzenia

Nie kosztem wytworzenia

W skład kosztów wytworzenia nie zaliczamy kosztów ogólnego zarządu, ponieważ nie są związane z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, magazynowania wyrobów i półproduktów, kosztów sprzedaży produktów, kosztów będących wynikiem niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, strat produkcyjnych. Poziom takich kosztów w przedsiębiorstwie jest zależne od wielu czynników. Na pewno decydowanie się na nowoczesną technologię może prowadzić do […]

Wartość ceny nabycia

Wartość ceny nabycia

To wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej. Następuje tutaj różnica z przeszacowania, którą rozliczymy zgodnie z ustawą o rachunkowości. Poza tym udziały w jednostkach podporządkowanych są prowadzone według zasad dotyczących udziałów w innych jednostkach. Takie udziały są zaliczone do aktywów trwałych. A są one następnie wycenione metodą praw własności, uwzględniają […]

Sposób wyceny pozycji

porady biznesowe

porady biznesowe – Następuje także przedmiot i sposób wyceny środków trwałych, jak i wartości niematerialnych i prawnych. Biorąc pod uwagę ceny nabycia i koszty wytworzenia, wartości przeszacowanej, która jest pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, umorzeniowe. Poza tym uwzględnia się tutaj odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Natomiast środki trwałe w budowie są ustalone w wysokości ogółu […]